Archive for senses

fake silver

Acropolis, 06/08/2013 [Photo: F.I.]

reinforced

reinforced

Acropolis, 04/04/2019 [Photo: F.I.]

her walkman started to melt

walkman

Acropolis, 16/12/2019 [Photo: F.I.]

là

Acropolis museum, 29/10/2017 [Photo: F.I.]

 

usure

usure

Acropolis, 15/07/2014 [Photo: F.I.]

transplant II

transplant-ii

Acropolis museum, 30/10/2016 [Photo: F.I.]

expedition

expeditionAcropolis, 31/07/2014 [Photo: F.I.]

perspire

perspire Acropolis, 21/07/2014 [Photo: F.I.]