Archive for marks

2X2

Acropolis, 16/05/2008 [Photo: F.I.].

fake silver

Acropolis, 06/08/2013 [Photo: F.I.]

mixer

Acropolis, 18/04/2021. Contribution by Vasilis Chouliaras.

outcrop

Acropolis, 28/07/2008 [Photo: F.I.]

layer

 

Acropolis, 01/11/2020 [Photo: Y. Hamilakis]

reinforced

reinforced

Acropolis, 04/04/2019 [Photo: F.I.]

stratigraphy

stratigraphy

Acropolis, the Pikionis pavement, 16/12/2019 [Photo: F.I.]

double entries II

double entries IIPropylaea, 17/12/2019 [Photo: F.I.].